พระอนุรุทธเสาร์5 (พิมพ์ใหญ่), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

\"พระอนุรุทธ\" เป็นเลิศทางอุดมสมบูรณ์พูนสุข ผู้ใดบูชาจะไม่ได้พบเจอกับคำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สบาย ไม่สำเร็จ ตลอดกาลนาน
 
ราคา : 3,600 บาท
ซื้อชิ้นนี้ได้รับ= 36 บาท(แต้ม)
ค่าจัดส่งขั้นต่ำ :
 
จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่ ( Baramee-pokae Thailand Amulets shop )

0.00

คะแนน

รีวิวร้านค้า:
(ยังไม่มีการรีวิว™)
รายละเอียดสินค้า
พระอนุรุทธเสาร์5, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

"พระอนุรุทธ" เป็นเลิศทางอุดมสมบูรณ์พูนสุข ผู้ใดบูชาจะไม่ได้พบเจอกับคำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สบาย ไม่สำเร็จ ตลอดกาลนาน สามารถอาราธนานำพระอนุรุทธลงสรงน้ำเพื่ออธิษฐานทำ "น้ำมนต์18โองการ" ได้อีกด้วย สร้างจากชนวนมวลสารมงคลที่พระอาจารย์โอได้สะสมต่อยอดมายาวนาน และแผ่นยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านโชคลาภเงินทอง และหนุนดวงเป็นหลัก

Phra Anuruddha Sao 5 by Phra Arjarn O, Phetchabun.

"Phra Anuruddha" is the great amulet of abundance & happiness. Who prays "Phra Anuruddha" will never face with shortage, badness, sickness, disappointment, inefficacy, and failure because he nevers know "Not Have". Moreover, the prayer can bring this amulet to soak in the water for making "18 Revelations Holy Water" also. The material of this amulet made from various kinds of holy matal which has power itself in case of wealth & supporting destiny.
จัดสร้างทั้งหมด2ขนาด:

-พิมพ์ใหญ่ สูง5.5ซม (บูชา 3,600 บาท)

-พิมพ์เล็ก สูง1ซม (บูชา 100 บาท)

There are 2 models made:

-Big Model. Height 5.5 cm. (Price 3,600 baht)

-Small Model. Height 1 cm. (Price 100 baht)


พระอนุรุทธเสาร์5 (พิมพ์ใหญ่) บูชา 3,600 บาท

Phra Anuruddha. (Big Model) Price 3,600 baht.


พระอนุรุทธเสาร์5 (พิมพ์เล็ก) บูชา 100 บาท

Phra Anuruddha. (Small Model) Price 100 baht.


เหตุแห่งบุญที่ทำให้พระอนุรุทธไม่รู้จักคำว่าไม่มี

ในอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระท่านได้บำเพ็ญทานบุญกุศลอยู่ตลอดแสนกัป ทั้งยังเกิดร่วม "สหชาติ" กับพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอยู่อีกหลายพระองค์ อาทิเช่น:

ในสมัยของ "พระปทุมุตตระพุทธเจ้า" พระอนุรุทธเถระนั้นบังเกิดในสกุลคฤหบดีผู้มหาศาล ท่านได้สร้างต้นประทีปหลายพันต้น และสร้างประทีปบริวารด้วยถ้วยกระเบื้องและถาดสัมริดเป็นนับจำนวนไม่ได้ ถวายเป็นพุทธบูชา

ในสมัยของ "พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า" พระอนุรุทธได้ถวายประทีป ถวายไส้ตะเกียงน้ำมันพันหนึ่งแด่พระพุทธองค์ ประทีปนั้นลุกโพลงอยู่ถึง ๗ วัน ๗ คืน

ในสมัยของ "พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า" พระอนุรุทธเถระนั้นบังเกิดในเรือนคฤหบดีใกล้กรุงพาราณสี ท่านได้สร้างภาชนะสำริดจำนวนมาก บรรจุเนยใสจนเต็ม แล้ววางไส้ตะเกียงห่างกัน ๑ องคุลีในภาชนะดังกล่าว วางเรียงชิดกันแล้วจุดไฟขึ้นล้อมพระเจดีย์ที่ยาว 1 โยชน์ถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ท่านยังสร้างภาชนะสำริดขนาดใหญ่ใส่เนยใสจนเต็ม ก่อนจุดไส้ตะเกียงพันดวงรอบๆขอบปากภาชนะสำริดนั้นแล้วจุดไฟขึ้น ท่านได้เทินภาชนะสำริดขนาดใหญ่นั้นไว้บนศีรษะ เดินประทักษิณเวียนบูชาเจดีย์ระยะทางโดยรอบประมาณ ๑ โยชน์ ตลอดคืนจนถึงเช้ารุ่ง

และเมื่อสมัยครั้งที่พระอนุรุทธเกิดเป็นคนหาบหญ้าในเรือนของตระกูลยาจกเข็ญใจนามว่า "อันนภารบุรุษ" ท่านได้ถวายอาหารที่ตนกำลังจะบริโภคแก่พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งมีพระนามว่า "พระอุปริฎฐะปัจเจกพุทธเจ้า” จึงได้รับพรจากพระปัจเจกพระองค์นั้นตามคำอธิษฐานว่า "จะไม่พบกับคำว่าไม่ได้ จะไม่เจอกับคำว่าไม่มี"

Consequence Of Merit That Made Phra Anuruddha Never Experienced “Not Have”.

The Lord Buddha said that Phra Anuruddha had offered lanterns in the previous lifetimes so he was intelligent. In a previous lifetime, He was born to be a poor, however, He offered alms to a Silent Buddha who just finished a meditative attainment and made a wish that he did not want to experience “Not Have” anymore. After that He became a rich man and when he passed away, he was reborn as King Indara for 7 times, the Great Emperor for 14 times, made thousands of lanterns to worship a pagoda in which relics of Padumutara Buddha contained and a pagoda in which relics of Kassapa Buddha contained too.

In this lifetime, he was born as a prince. When he was ordained, he learned the meditation from Phra Sariputta and then went to a forest. While he was practicing the monastic duties, he considered Mahāpurisavitakka 7. While he was doing, the Lord Buddha went to His place and taught Him to consider another one more. After that the Lord Buddha went to the residence and Phra Anuruddha continued considering. Finally, Phra Anuruddha became an Arahant. While the Lord Buddha was passing away, he kept watching the Lord Buddha’s mind and told Phra Ananda.
พระปัจเจกให้พรพระพุทธเจ้ายกย่อง

“พระอนุรุทธเถระ” ผู้ได้รับพรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า "จะไม่พบกับคำว่าไม่ได้ จะไม่เจอกับคำว่าไม่มี" และพระบรมศาสดาโคตมพุทธเจ้ายังทรงได้ตรัสยกย่องชมเชยว่าเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง “ผู้มีทิพยจักษุญาณ” เพราะพระอนุรุทธได้เจริญอาโลกกสิณตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุญาณเสมอ ตลอดทั้งกลางวัน และกลางคืน ยกเว้นขณะกำลังฉันภัตตาหารเท่านั้น

Pratyekabuddha’s Blessing & Buddha’s Praising.

Phra Anuruddha who was blessed by Pratyekabuddha to be the most lucky person will never experience “Not Have”. Moreover, he also was praised by Buddha to be the most excellent in the area "Celestial-Eye"better than any other monk because he always spend time all day all night except meal times  for practicing meditation and using his Celestial-Eye to examine the world beings  & help living creatures on the earth. Moreover, he was a Buddhist monk who was intelligent and knew Dhamma Vinaya thoroughly also.
สำหรับรูปลักษณ์ที่สะดุดตาของพระอนุรุทธรุ่นนี้ พระอาจารย์โอท่านได้อุปมาการ "เข้าฌาน" เกือบ24ชั่วโมงต่อวันของพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศในญาณทัศนะออกมาในลักษณะของการนั่งกึ่งหลับกึ่งตื่น ก้มหน้าสัปหงกเล็กน้อยอุปไมยดั่งอาการของคนกำลังดิ่งสู่ห้วงนิทรา มือทั้งสองวางทับไขว้กันอย่างผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยที่กายของท่านยังคงตั้งตรงแบบ "อุชุกายัง" อยู่อย่างมั่นคง บ่งบอกถึงการมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก 

For the outstanding posture of Phra Anuruddha, Phra Arjarn O compared his "Meditation" that is almost 24 hours per day into the posture of a monk who is sitting half-asleep & bending down the head a little bit. His hands are interlacing placing relaxedly while, his back still stand upright which means he still has full consciousness, fully aware of every inspiration and expiration.


ครูต้นมนต์18โองการ

ซึ่งนอกจาก "พระอนุรุทธ" จะทรงเป็นปฐมปรมาจารย์แห่งอานุภาพพระศาสนาสายทิพยจักษุผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ เส้นทางสายไหมองค์แรกแล้ว ท่านยังทรงเป็นครูต้นแห่ง "มนต์18โองการ" ยอดมนต์ที่เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามได้ หรือใช้เสกน้ำมนต์เพื่อชำระล้างอัปมงคลเสนียดจัญไรและใช้ถอดถอนคุณไสย นอกจากนี้ยังใช้เสริมวาสนาจากคนวาสนาด้อยให้กลายเป็นคนวาสนาดีก็ยังได้ อ้างอิงจากท่อนคาถาช่วงท้ายของมนต์บทแรกที่มีกล่าวถึงท่านว่า "พระครูกูนั้นชื่อพระอนุรุทธเถร ให้กูมาเสกน้ำมนต์ รดราด รดบ้าน รดเรือน รดผู้ รดคน  รดที่ รดทาง โอมสิทธิพุทธัง โอมสิทธิธัมมัง โอมสิทธิสังฆัง" 

The Important Teacher Of “18 Revelations”.

"Phra Anuruddha" is not only has the powerful "Celestial-Eye" but, he is an important teacher of "18 Revelations magic subject" also because there is a phrase that mentioned his name in the first chapter of mantra.

"18 Revelations" the great magic which can change bad thing to be good thing or even bless the water to be holy water for clearing bad thing out of body by bathing and drinking. Moreover, this subject was used to upgrade the destiny of a person to be superior level also.

"น้ำมนต์18โองการ" นี้คือน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะแก่การใช้เป็นหัวเชื้อทำน้ำมนต์เพื่อใช้อาบกินแก้อาถรรพ์ เสนียดจัญไรทั้งปวงให้หมดไป เสริมสง่าราศี เสริมโชค เสริมดวง ทำสิ่งใดก็จักสำเร็จ ด้วยเหตุว่าความมงคลได้บังเกิดอยู่กับตัวแล้วนั่นเอง

“18 Revelations holy water” like as the water of Buddha's power which the prayer can use as concentrated holy water to mix with water for clearing bad things or supporting luck by drinking and bathing. When the bad things were washed out of body, good things will come instead.ฤกษ์เสาร์5มหามงคล

ปลุกเสกในฤกษ์เสาร์5 (วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563) ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก ถ้าทำอะไรผลประโยชน์ก็จะได้มาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เป็นมงคล และดีเลิศทุกอย่าง วัตถุมงคลในพิธีจะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด มากกว่าวันปกติ

สำหรับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในฤกษ์เสาร์5ปีนี้ ถือว่าอลังการยิ่งกว่าปีไหนๆเพราะพระอาจารย์โอท่านได้ขออัญเชิญองค์ปู่ใหญ่เหวัชระปรเมศวร มหาไตรโลกาธิบดีผู้ทรงทำหน้าที่เป็น "ยิดัม" คอยปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนา มาเป็นองค์ประธานในพิธี สายสิญจน์ที่เป็นดั่งสะพานเวทย์มนตร์ถูกเชื่อมโยงจากองค์ท่านไปสู่วัตถุมงคลทุกๆชิ้น

นอกจากนี้พระอาจารย์ท่านยังได้นำสุดยอดกลเม็ดเคล็ดลับแห่งวาโยศาสตร์จาก "วิชากักลมอัสมิตา" ที่ท่านอาจารย์ อัตถนิชย์ โภคทรัพย์ (Atthanij Pokkasab) เป็นผู้เผยแผ่ มาผนวกร่วมกับการปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งนี้ด้วย

โดยพระอาจารย์ท่านได้ใช้วิชากักลมอัสมิตานี้ในการทรงอารมณ์จับเอาบาทฐานแห่งองค์อานาปานสติภาวนามัย ตามหลักการปฏิบัติทางจิตของพุทธศาสนาในนิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยาน เพื่ออธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 27 มีนาคม ถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่ 28 มีนาคม 2563 พระอาจารย์โอจึงกล้าการันตีว่ารุ่นนี้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

Sao 5 So Powerful.

Blesssing ceremony on auspicious time "Sao 5" (March 28, 2020) According to the ancient belief, Saturn is the planet of impregnability and power so, whatever ceremony happen in “Sao 5” day will be very powerful and effective rather than general days. This auspicious time will make amulets have more power in case of invulnerability and protection.

For the blessing ceremony on "Sao 5" this year is very special, Phra Arjarn O specially invited the power of "Hevajra (Pramasuan)" or "Yidams" to bless every piece of amulet in the ceremony. Moreover, Phra Arjarn O also used holy spell to bless this coin together with the special breathing meditation technique named "Asmita" that "Arjarn Atthanij Pokkasab" is the person who pass on this knowledge. Therefore, Phra Arjarn O guaranteed that this "Phra Anuruddha Sao 5" including others amulet in "Sao 5" ceremony are very powerful likes never happened before.

 
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต


เพย์สบาย / เพย์พาว / เอ็มเปย์


ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทร หรือ Line หรือ Email สอบถามทางร้านก่อนโอนเงิน หากโอนเงินไม่เกินเวลา 15.00 น. จะจัดส่งทันที ณ วันที่ชำระเงิน

- ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน

- หากยังไม่ได้รับของภายใน วัน กรุณาติดต่อกลับทางร้านด่วน !!!

- การจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่ม

** สินค้าขนาดเล็ก 60 บาท

**ขนาดใหญ่แบบบูชา ตามน้ำหนัก สอบถาม

- การจัดส่งส่งสินค้าต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และชนิดของการส่งสินค้า

หากโอนเงินแล้วสามารถโทรแจ้ง 062-6459366 หรือ 061-4962664


รายละเอียดร้านค้า
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่
 
(Baramee-pokae Thailand Amulets shop JJ Mall Chatuchak shopping mall)
ศูนย์การค้า JJ Mall จตุจักร ชั้น 2 ห้อง S184
สอบถามโทร 062-645-9366 หรือ 061-496-2664
Line ID: @baramee-pokae (มี@ นำหน้า)
Email : baramee-pokae@hotmail.com
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.00 น.
Open everdays since 11.00 am to 7.00 pm.
 
ศูนย์รวมวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง พระเกจิ พระใหม่ พระแท้ จากทั่วประเทศบริการจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับประกันคุณภาพสินค้าและความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี
 
การส่งสินค้าแบบ Ems
สินค้าขนาดเล็กค่าส่ง 50 บาท
สินค้าขนาดใหญ่แล้วแต่น้ำหนัก
ส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วแต่น้ำหนักและชนิดการส่งกรุณาสอบถามทางร้าน

*** กรุณาสอบถามรายการและค่าบูชาก่อนสั่งสินค้าจากทางร้านและทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่เพื่อความถูกต้องและไม่เสียเวลาของลูกค้า **

 
Welcome all of you to Baramee Pokae! We are proudly to say that we are the center of amulet and charm provider in Thailand. Established for over 6 years, we ensure that our expertise
and familiarity in this field might interest you. Not only technical knowledge but also abundant testimonials we could share with you to better understand your requirements and needs. We offer 100% guarantee authentic with reasonable price. Well, enjoy viewing our website or send us your comments to us. Hope to seeing you at our shop or place your order as provided information below. Have a great tour!
JJ Shopping Center Mall, Chacuchak, floor 2 Room S184
 
Call +66 626459366 or +666 14962664
Line official ID : @baramee-pokae
Email : baramee-pokae@hotmail.com
 
Open daily from 11.00-19.00 hrs.
 
Quick delivery service EMS rapid (Depending on country or city) contact according to the date and time they hope to have found all of you at soon…

 

 
 
รีวิวร้าน
คะแนนเฉลี่ย :
 ยังไม่มีการรีวิว™